india-ladakh-img_4270

The verdant Nubra Valley, Ladakh.

The verdant Nubra Valley, Ladakh.